Page Banner

AI-BASED TECH TRANSFER

Hand holding magnifying glass

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ScoutinScience (zoals hieronder gedefinieerd). Door ScoutinScience te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van ScoutinScience.

ScoutinScience B.V., (hierna "ScoutinScience") is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is opgericht en bestaat onder de wetten van Nederland, met haar statutaire zetel aan de Kolweg 53, 7451 AB Holten, en actief op www.scoutinscience.com

Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van ScoutinScience.

2. Algemeen

ScoutinScience heeft een website en model ontwikkeld dat een database is van onderzoek en technologieën gebaseerd op openbare gegevens (hierna "Inhoud"). De dienst van ScoutinScience bestaat uit het toegankelijk maken van de Inhoud via de Website in de vorm van een Gegevens informatie & interpretatie als een Dienst onder de naam ScoutinScience (hierna "ScoutinScience"). U verkrijgt toegang tot ScoutinScience via uw Account (hierna "Account"). De Inhoud kan ook in een rapport worden aangeboden, afhankelijk van het type dienst dat is overeengekomen.

Indien u volledig voldoet aan alle verplichtingen volgens deze Gebruiksvoorwaarden, geeft ScoutinScience u een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, (non)exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar recht om ScoutinScience te gebruiken, inclusief de Inhoud.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn, met uitsluiting van uw voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten tussen u en ScoutinScience en elk gebruik van ScoutinScience via uw Account.

ScoutinScience kan, ten alle tijden, deze Voorwaarden van de Dienst wijzigen of aanvullen. De meest recente Gebruiksvoorwaarden zijn altijd te vinden op de Website. Voortdurend gebruik van ScoutinScience na dergelijke veranderingen houdt in dat u akkoord gaat met de veranderingen.

Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door ScoutinScience zijn bevestigd.

3. Service en Beschikbaarheid

ScoutinScience zal zich naar beste kunnen inspannen om ScoutinScience met de nodige zorgvuldigheid te leveren. ScoutinScience kan gebruik maken van onderaannemers of derde partij licentiegevers om ScoutinScience te leveren.

Elk gebruik van ScoutinScience is voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U accepteert dat ScoutinScience, inclusief de Inhoud, alleen de functionaliteiten en andere karakteristieken bevat zoals die zich voordoen op het moment van uw gebruik ("as is" en "as available").

ScoutinScience is ten alle tijden gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging en zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te worden gesteld aan u:

 • om procedurele en technische veranderingen en/of verbeteringen aan de Inhoud en/of ScoutinScience aan te brengen en

 • om (tijdelijk of permanent) ScoutinScience of uw Account stop te zetten, te beperken of te beëindigen. ScoutinScience zal u van de tijdelijke onbeschikbaarheid of beperkt gebruik van ScoutinScience op de hoogte stellen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

4. Account en Abonnementen

ScoutinScience diensten kunnen worden geleverd via twee business modellen: een dienstverlenings overeenkomst en/ of een abonnement. De service overeenkomst wordt beschreven in een project overeenkomst, inclusief details over rapportage.

Om ScoutinScience via een abonnement te gebruiken, moet u een Account aanmaken door het registratieproces op de Website te volgen en akkoord te gaan met het aan u gedane aanbod. U kunt ook een directe bestelling plaatsen (door uw instituut of aangemelde instantie) per post naar order@scoutinscience.com of per post naar uw contactpersoon binnen ScoutinScience B.V.. U garandeert dat alle informatie die u aan ScoutinScience verstrekt, inclusief de informatie die u tijdens de registratie verstrekt juist, volledig en up to date is op elk moment. U garandeert dat u toestemming heeft van uw instituut of organisatie om een Account aan te maken en om zodanige beslissingen te nemen dat het instituut contractueel en financieel gebonden is aan een contract met ScoutinScience B.V.

Bij registratie van de Account ontvangt en/of maakt u identifiers aan om toegang tot de Account te verkrijgen. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van de identifiers. Zodra u weet of reden heeft om te vermoeden dat de identifiers niet langer geheim zijn, of dat de Account wordt misbruikt, dient u ScoutinScience onmiddellijk op de hoogte te stellen en alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. ScoutinScience is niet aansprakelijk voor verlies of schade van ongeautoriseerde toegang of gebruik van uw Rekening.

Een Gebruiker moet persoonlijke identifiers verkrijgen om toegang tot de Rekening van een Klant te krijgen. De Klant is de persoon of rechtspersoon die een abonnement heeft voor het gebruik van ScoutinScience door een vastgesteld aantal Gebruikers. Afzonderlijke identifiers kunnen worden aangemaakt voor zoveel gebruikers als het abonnement van de Klant toestaat.

Indien het abonnement van de Klant eindigt, om welke reden dan ook, zal het recht van Gebruiker op toegang en/of gebruik van ScoutinScience automatisch worden beëindigd. Het is niet toegestaan om:

5. Uw Verplichtingen

U mag de Inhoud van ScoutinScience niet doorverkopen, distribueren, of op enige andere manier winst maken door gebruik te maken van de Inhoud.

Het is u niet toegestaan ScoutinScience te gebruiken voor een doel zoals hieronder vermeld of inhoud - inclusief alle informatie, gegevens of materiaal (hierna "Inhoud") - beschikbaar te stellen: die, naar het oordeel van ScoutinScience, discriminerend is of anderszins kwetsend, aanstootgevend of ongepast wordt geacht.

 • waarin persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld, anders dan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

 • die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software bevat die geautomatiseerd werk kan beschadigen of onbruikbaar of ontoegankelijk kan maken of verwijderen, of zich toe kan eigenen of die bedoeld is om technische beschermingsmaatregelen van ScoutinScience, de Inhoud en/of de computersystemen van ScoutinScience te omzeilen;

 • dat inbreuk maakt op de rechten van ScoutinScience en/of derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot IE-rechten, auteursrechten of rechten betreffende de bescherming van de privacy;

 • die als ongewenst of ongevraagd materiaal of inhoud (spam) kwalificeert of overdraagt;

 • in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of met enige toepasselijke wet of regelgeving, op enige andere wijze onwettig is of die de belangen en reputatie van ScoutinScience zou kunnen schaden.

ScoutinScience behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, Inhoud in te korten, te wijzigen, te weigeren en/of te verwijderen indien dit naar het oordeel van ScoutinScience noodzakelijk is, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid kan leiden.

6. Betaling

Indien betaling voor accounts of andere ScoutinScience diensten door de Klant is overeengekomen, zal de Klant de overeengekomen kosten en het overeengekomen tijdsbestek betalen.

Alle vergoedingen zijn in Euro's en/of USD en zijn exclusief belastingen, heffingen, of rechten opgelegd door belastingautoriteiten. ScoutinScience heeft het recht haar prijsstructuur, kosten voor ScoutinScience gebruikers, en resulterende vergoedingen op elk moment te veranderen, zonder aansprakelijk te zijn tegenover enige Klant, en zal bestaande Klanten van zulke veranderingen op de hoogte brengen indien zulke veranderingen direct invloed hebben op de betalende Klant. Indien u het niet eens bent met de veranderingen van de kosten kunt u uw Account schriftelijk beëindigen binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving met ingang van de datum waarop de aanpassing van kracht zou worden. Klachten met betrekking tot ScoutinScience of de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Indien u niet tijdig en volledig betaalt, heeft ScoutinScience het recht om uw toegang tot ScoutinScience onmiddellijk op te schorten. ScoutinScience wordt standaard geleverd op een niet-terugbetaalbare basis. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen er geen terugbetalingen of credits zijn voor gedeeltelijke maanden ScoutinScience, terugbetalingen voor de upgrade of downgrade van het aantal gebruikers, terugbetalingen voor maanden licentie tot ScoutinScience ongebruikt met een geactiveerde Account of voor ongeautoriseerd gebruik van een Account.

Elke Klant die een betaling per credit card betwist die geldig is bevonden, zal permanent worden uitgesloten van het gebruik van ScoutinScience.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

ScoutinScience's intellectuele eigendomsrechten - inclusief maar niet beperkt tot copyrights, database rechten, handelsnaam rechten, en de Inhoud (hierna "IP rechten") - zijn in het bezit van ScoutinScience of haar licentiegevers. Niets in de Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige van ScoutinScience's IP rechten aan u over te dragen.

U behoudt alle IP rechten op de inhoud die u direct aan ScoutinScience levert. Echter, door het beschikbaar stellen of uploaden van Inhoud naar ScoutinScience verleent u ScoutinScience automatisch een kostenloos, wereldwijd, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Inhoud te gebruiken voor zover dit gerelateerd is aan ScoutinScience en om onze service zo goed mogelijk te maken.

Behoudens voor zover dit is toegestaan door dwingend recht, mag u de Inhoud niet reproduceren of decompileren of er reverse engineering op toepassen. Verder is het verwijderen en/of omzeilen van veiligheidsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van ScoutinScience en/of de Inhoud niet toegestaan.

8. Termijn en Beëindiging

In het geval dat de Account/Dienst wordt beëindigd, zal er geen teruggave zijn van hetgeen ScoutinScience reeds heeft geleverd noch de daaraan verbonden verplichting tot betaling. U ontvangt geen terugbetalingen als gevolg van beëindiging.

Bij beëindiging van de Account/Dienst, zal ScoutinScience de Account onmiddellijk ontoegankelijk voor u maken. ScoutinScience kan de in het systeem opgeslagen Inhoud verwijderen en heeft geen verplichting om de Inhoud te herstellen of te helpen bij het omzetten van gegevens.

ScoutinScience kan, zonder voorafgaande berichtgeving en zonder aansprakelijk te zijn tegenover u, uw Account met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

 • u uw betalingsverplichtingen niet nakomt; of

 • u op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

9. Aansprakelijkheid

ScoutinScience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van ScoutinScience en/of uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit ingevolge dwingend recht is toegestaan.

Indien ScoutinScience aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is ScoutinScience uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden directe schade tot een bedrag van maximaal het bedrag van uw betalingen aan ScoutinScience in de één (1) maand voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Iedere aansprakelijkheid van ScoutinScience voor indirecte schade, inclusief maar niet gelimiteerd tot gevolgschade, verlies en/of beschadiging van data, verlies van winst en verlies van inkomsten, verlies van besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsonderbreking en schade als gevolg van claims van derde partijen is uitgesloten. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ScoutinScience of haar leidinggevenden ("eigen handelen").

Geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij u ScoutinScience onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte stelt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen ScoutinScience vervalt door het enkele verloop van één (1) maand na het ontstaan van de vordering.

ScoutinScience is ontheven van alle contractuele verplichtingen en aansprakelijkheid (b.v. voor schadevergoeding) indien de prestatie van ScoutinScience wordt verhinderd of uitgevoerd door overmacht of overmacht van de onderaannemer van ScoutinScience.

10. Garanties en schadeloosstellingen

De opsommingen van garanties en schadeloosstellingen in dit artikel zijn niet uitputtend.

ScoutinScience garandeert niet:

 • ScoutinScience's geschiktheid voor een bepaald doel of dat ScoutinScience aan uw eisen zal voldoen;

 • dat ScoutinScience te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen voor u beschikbaar zal zijn;

 • dat de resultaten van ScoutinScience nauwkeurig, up-to-date of volledig zijn; of

 • dat ScoutinScience geen inbreuk maakt op de (IE) rechten van u of een derde partij;

ScoutinScience is niet verantwoordelijk voor:

 • de aankoop en/of de goede werking van uw infrastructuur;

 • verlies, schade, onnauwkeurigheid en/of onvolledigheid van enige Content.

 • transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer, data of telecom faciliteiten, inclusief het internet;

 • elk onbevoegd gebruik of poging tot gebruik van ScoutinScience;

 • het maken van backup kopieën van enige Inhoud; of

 • het beheer, inclusief het controleren van de instellingen, het gebruik van ScoutinScience en de manier waarop de resultaten van ScoutinScience worden gebruikt.

U garandeert dat u ScoutinScience en/of de Inhoud niet zult gebruiken op een manier die: inbreuk maakt op de rechten van ScoutinScience of derden, inclusief maar niet beperkt tot IP rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy; in strijd is met enige huidige wet- of regelgeving; of in strijd is met enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden.

U garandeert dat, als u een Rekening registreert of een contract aangaat namens een bedrijf of andere legale entiteit, u de bevoegdheid heeft om dergelijke entiteit, zijn filialen en alle gebruikers die toegang hebben tot ScoutinScience via uw Rekening te binden aan deze Voorwaarden van de Dienst. U vrijwaart ScoutinScience van alle schade en kosten die ScoutinScience oploopt als gevolg van ongeautoriseerde registratie.

U vrijwaart ScoutinScience van alle schade en kosten, inclusief " maar niet gelimiteerd tot "schade als gevolg van (vermeende) inbreuken op IP-rechten, claims van derde partijen, incassokosten, de wettelijke handelsrente, winstderving, opgelopen boetes en juridische kosten, die ScoutinScience oploopt of die het gevolg zijn van (i) een toerekenbare schending van de Gebruiksvoorwaarden door u, (ii) enig gebruik van ScoutinScience door u of (iii) een onwettige handeling.

11. Diversen

ScoutinScience kan rechten en plichten die voortvloeien uit deze Servicevoorwaarden overdragen aan derden en zal u hiervan op de hoogte stellen. Het is u niet toegestaan enig recht uit een Account aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ScoutinScience.

Deze Servicevoorwaarden en het gebruik van ScoutinScience zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan of verband houden met overeenkomsten gesloten onder toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden, of daaruit voortvloeien, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, Nederland.

Contact

Connect-U Ariënsplein 1 7511 JX Enschede Nederland

+31 (0)85 06 00 036

info@scoutinscience.com